Handelsbetingelser

Lydfabrikken ApS
Revideret den 6. oktober 2023

 

Aftalen 

1. Skriftlige tilbud er gældende i 14 dage, medmindre andet er anført. Der tages forbehold for fejlskrift, udsving i valutakurser, told, fragt samt lignende omkostninger, herunder andre forhold udenfor
Lydfabrikken ApS’ kontrol, som medfører leveringsproblemer.      

2. Alle priser angivet i danske kroner ekskl. moms, levering/afhentning og forbrugsvarer, medmindre andet er anført. 

3. Udstyr er til rådighed fra 1. lejedag kl. 12.00 til sidste lejedag kl. 11.00, medmindre andet er aftalt. Såfremt det lejede ikke er til rådighed på grund af forhold, som udlejer er uden ansvar for, kan lejer ikke rejse noget krav i forhold til udlejer i den forbindelse.

4. Det lejede må ikke uden skriftlig tilladelse medbringes til udlandet.

5. Medmindre andet er aftalt, vil lejers annullering af allerede indgåede lejeaftaler give Lydfabrikken ret til at opkræve følgende betaling:

  1. Annullering 2 måneder før første lejedag: 25% af den samlede kontraktsum
  2. Annullering 1 måneden før første lejedag: 50% af den samlede kontraktsum
  3. Annullering 14 dage før første lejedag: 100% af den samlede kontraktsum.


6. Aflevering af det lejede før aftalt tid eller afkortelse af leje periode uanset årsag, giver ikke ret til nedslag i den aftalte leje pris, medmindre andet er aftalt.

7. Betaling sker, medmindre andet er aftalt, ved lejekontraktens afslutning, dog kan der ved lejeperioder over 14 dage kræves betaling ved lejeperiodens start.

8. Lejer er pligtig til at informere udlejer såfremt denne standser sine betalinger, erklæres konkurs, eller der indledes fogedsag mod lejer.

Forsikringsforhold 

9. Obligatorisk Udstyrsforsikring med Selvrisiko og Prisoplysninger.
For at sikre forsikringsdækningen for skader på det lejede udstyr, tilbyder udlejeren en obligatorisk udstyrsforsikring. Denne forsikring har en selvrisiko på 5.000 kr. og udgør 5% af omkostningen til af den samlet leje. Det skal bemærkes, at lejeren har mulighed for at fravælge denne forsikring i overensstemmelse med punkt 16.

10. All-risk forsikring.
Lejet udstyr er forsikret op til en maksimal dækning på 5.000.000 kr. Denne forsikring er udformet som en “all-risk” forsikring, hvilket betyder, at den dækker en bred vifte af situationer, herunder tyveri og skade under transport. Under transport med en maksimal sum på 2.000.000 kr. For at gøre krav på indbrudstyveridækningen, skal udstyret have været låst inde i et sikringsklasse 20 område. Her er det krav at der forsvarligt aflåst samt at der installeret alarm.

11. Selvrisiko pr. Skade og Beløbsgrænse.
Selvrisikoen pr. skade, som for øjeblikket (September 2023) udgør 5.000 kr., vil blive opkrævet af lejeren i tilfælde af skader, der overstiger 10.000 kr., jf. Punkt 12.

12. Selvrisikogrænse for Skader under 10.000 kr.
Hvis værdien af den opståede skade er højst 10.000 kr., behøver skaden ikke anmeldes til forsikringen. Udgiften op til 10.000 kr. eksklusive moms skal betales af lejeren på anmodning.

13. Lejerens Ansvar ved Forsikringsafvisning.
Hvis forsikringsselskabet nægter dækning med henvisning til, at udstyret blev betjent af personer uden de nødvendige certifikater og/eller på grund af grov uagtsomhed, er lejeren forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med skaden.

14. Erstatning for Skader uden Forsikringsdækning.
Hvis skade på eller tab af udstyr ikke er dækket afden forsikring, som udlejeren har tegnet skal lejeren erstatte udstyret til nyprisen. Lejeren dækker udlejerens faktiske omkostninger til køb af erstatningsudstyr uden mulighed for forbedring. Derudover betaler lejeren for udlejerens tidsforbrug i forbindelse med købet af erstatningsudstyr samt leje frem til det tidspunkt, hvor erstatningsudstyret kan tages i brug.

15. Lejerens Ansvar ved fejlbetjening.
Skader forvoldt af det lejede udstyr på grund af fejlbetjening er udlejeren uvedkommende. Det er lejerens eget ansvar at afholde alle omkostninger i forbindelse med sådan skade.

16. Mulighed for Egen Forsikring mod Dokumentation.
Lejeren har mulighed for at undgå at tegne udlejerens forsikring, så længe der kan fremvises dokumentation for, at lejeren har en eksisterende forsikring, der dækker skader på det lejede udstyr. Denne dokumentation skal forelægges udlejeren inden lejeaftalens start, og den skal være gyldig og tilstrækkelig til at dække potentielle skader på udstyret. Hvis lejeren vælger denne mulighed, vil udlejer fratrække forsikringsomkostningen fra lejeprisen, men lejeren forbliver ansvarlig for eventuelle selvrisikoomkostninger, og dokumentationen skal være på plads før lejeaftalens begyndelse.

Benyttelse af det lejede 

17. Ejendomsretten til det lejede forbliver hos udlejer.
Det er ikke tilladt lejer at pantsætte udstyret, eller på anden måde råde retligt over udstyret. Det lejede må ikke indbygges eller sammenføjes med fast ejendom.

18. Det lejede skal returneres i samme stand som ved udlevering, kabler være rullet op som ved levering, mikrofoner m.v. skal være fri for tape og sminkerester og udstyret må ikke være tilsmudset af jord, maling etc. Afrensning og anden reetablering faktureres lejer.

19. Ved mangler ved det lejede, skal lejer straks kontakte Lydfabrikken ApS. Lejer har ikke krav på nedslag i prisen eller
ophævelse af lejeaftalen, såfremt Lydfabrikken ApS inden rimelig tid kan levere erstatningsprodukter, eller på anden vis afhjælpe manglen.

20. Udlejer er i forbindelse med lejekontrakten uden ansvar for drifts og avancetab eller andet indirekte tab hos lejer. I det omfang at det ved en efterfølgende tvist lægges til grund, at udlejer uanset dette har et ansvar for et tab som gøres gældende af lejer kan dette maksimalt udgøre den omkostning som udlejer har opkrævet hos lejer for leje af den/de pågældende effekter.

21. Transport arrangeret af lejer er for lejers risiko fra det øjeblik udstyret forlader udlejers lager.

22. Såfremt lejer misligholder lejebetingelserne, ikke returnerer det lejede til den aftalte tid, eller på anden måde udsætter det lejede for fare kan Lydfabrikken ApS straks ophæve lejeaftalen og afhentedet lejede udstyr for lejers regning. Dette fritager ikke lejer for at betale fuld lejebetaling.

23. Værneting for tvister er Retten i Roskilde