Handelsbetingelser

Lydfabrikken ApS Revideret: d. 31/8 2018

Aftalen 

1. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers bortfalder de. Skriftlige tilbud er gældende i 14 dage, medmindre andet er anført. Der tages forbehold for fejlskrift, udsving i valutakurser, told, fragt og lignende omkostninger.

2. Alle priser er angivet i Danske Kroner, excl. moms, levering/afhentning og forbrugsvarer, med mindre andet er anført.

3. Udstyr er til rådighed fra 1. lejedag kl. 12 til sidste lejedag kl. 11, medmindre andet er aftalt.

4. Det lejede må ikke uden skriftlig tilladelse medbringes til udlandet.

5. Medmindre andet er aftalt, vil lejers annullering af allerede indgåede lejeaftaler give Lydfabrikken ret til at opkræve følgende betaling:

  1. Annullering 2 måneder før første lejedag: 25% af den samlede kontraktsum
  2. Annullering 1 måneden før første lejedag: 50% af den samlede kontraktsum
  3. Annullering 14 dage før første lejedag: 100% af den samlede kontraktsum.

 

6. Aflevering af det lejede før aftalt tid eller afkortelse af leje periode uanset årsag, giver ikke ret til nedslag i den aftalte leje pris, medmindre andet er aftalt.

7. Betaling sker, medmindre andet er aftalt, ved lejekontraktens afslutning, dog kan der ved lejeperioder over 14 dage kræves betaling ved lejeperiodens start.

8. Lejer er pligtig til at informere udlejer såfremt denne standser sine betalinger, erklæres konkurs, eller der indledes fogedsag mod lejer.

 

Forsikringsforhold 

9. Udlejer har tegnet forsikring på det lejede udstyr hos IF A/S, der dækker Brand, Tyveri, Hærværk samt anden pludselig skade op til 1 million DKK pr. skade i bygninger. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan hentes på www.lydfabrikken.dk/police

10. Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, dette gælder tillige hændelige skader. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer. Ved tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er i forhold til udlejer erstatningsansvarlig for skader som udlejer ikke får dækket af udlejers forsikring, herunder men ikke begrænset hertil, i tilfælde af:

a. Tyveri fra åben eller uaflåste bygninger/køretøjer og tyveri/hærværk af udstyr under åben himmel.

b. Vandskade på udstyr i midlertidige bygninger, telte, udendørs.

c. Glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst.

d. Forsætlig samt grov uagtsomhed.

e. Selvrisiko på 10.000 dkk,- pr. skade.

 

Benyttelse af det lejede 

11. Ejendomsretten til det lejede forbliver hos udlejer. Det er ikke tilladt lejer at pantsætte udstyret, eller på anden måde råde retligt over udstyret. Det lejede må ikke indbygges eller sammenføjes med fast ejendom.

12. Det lejede skal returneres i samme stand som ved udlevering, kabler være rullet op som ved levering, mikrofoner mv. skal være fri for tape og sminkerester og udstyret må ikke være tilsmudset af jord, maling etc. Afrensning og anden reetablering faktureres lejer.

13. Ved mangler ved det lejede, skal lejer straks kontakte Lydfabrikken. Lejer har ikke krav på nedslag i prisen eller ophævelse af lejeaftalen, såfremt Lydfabrikken inden rimelig tid kan levere erstatningsprodukter, eller på anden vis afhjælpe manglen.

14. Udlejer er i forbindelse med lejekontrakten uden ansvar for drifts og avance tab eller andet indirekte tab hos lejer.

15. Transport arrangeret af lejer er for lejers risiko fra det øjeblik udstyret forlader udlejers lager.

16. Såfremt lejer misligholder lejebetingelserne, ikke returnerer det lejede til den aftalte tid, eller på anden måde udsætter det lejede for fare kan Lydfabrikken straks ophæve lejeaftalen og afhente det lejede udstyr for lejers regning. Dette fritager ikke lejer for at betale fuld lejebetaling.

17. Værneting for tvister er Retten i Roskilde.